Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Perzyński sekretariat@sp27.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 550 76 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej Nr 27 w Gdańsku
lokalizacja ul. Srebrniki 10
• Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście, od ulicy Róży Ostrowskiej przez dziedziniec szkoły.
• Na terenie placówki znajdują się boiska, place zabaw i tereny zielone. Placówka wraz z boiskiem otoczona jest płotem, przy furtce schody i platforma dla wózków.
• Wejścia do budynku z poziomu chodnika.
• Drzwi wejściowe dwuetapowe nie otwierają się automatycznie.
• W przedsionku jest portiernia gdzie pracownik udziela informacji i otwiera kolejne drzwi.
• Budynek szkoły nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych; brak podjazdów, wind, automatycznie otwieranych drzwi, głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące, w budynku nie znajdują się również toalety z dostosowaniami dla osó niepełnosprawnych.
• Dokumenty i korespondencja przyjmowane są w sekretariacie pokój nr 5.
• Na parterze budynku znajdują się: gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet logopedyczny oraz sale lekcyjne.
• Pozostałe sale lekcyjne znajdują się na pierwszym i drugim piętrze. Do części z nich, dotyczy to szczególnie starszej części budynku prowadzą strome schody.
• Szatnia oraz stołówka znajdują się na poziomie -1.
• Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych, miejsca parkingowe są przy ulicy Róży Ostrowskiej.
• Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 27 można dojechać liniami autobusowymi numer 126,110,136,157,116, 227 - przystanek Cmentarz Srebrzysko. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia