Zamówienia publiczne.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku 

Termin składania i otwarcia ofert 01.12.2023

Zamówienia publiczne.

Sukcesywne dostawy żywności na rok 2022.

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000323733%2F01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTĘPOWANIU

(Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/e4c9b396-9654-45e2-b40b-3d8c5ac70499/1ac5239b-2051-4e23-af87-6b2f6186c339

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający unieważnia informację z otwarcia ofert, zamieszczoną dnia 30.12.21 r. jako plik ”Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu” ze względu na niespełnienie przesłanki zawartej w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/e4c9b396-9654-45e2-b40b-3d8c5ac70499/7fcccdf5-39f0-4a8d-8a02-8c09ad5e4d53

Zamówienia publiczne.

Sukcesywne dostawy żywności na rok 2022.

(wersja po analizie dokumentów i złożonych wyjaśnieniach)

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/e4c9b396-9654-45e2-b40b-3d8c5ac70499/ff9fe6e8-f500-458c-b0ba-adbfefe3efcf

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 20 grudnia 2021 r. pod numerem SP27/1043/2021

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji
- na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/e4c9b396-9654-45e2-b40b-3d8c5ac70499/9257ce53-a4c6-4b69-a252-34806268fa09

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IV-sig.pdf

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI VII-sig.pdf