1. Stypendium szkolne

  Przysługuje uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
  Wniosek składają rodzice/ prawni opiekunowie lub, za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów dyrektor szkoły lub stypendium przyznawane jest z urzędu.
  Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być WYŻSZA niż 351zł/ osobę (od X 2012- 456zł na osobę).
  Wnioski należy składać we wrześniu w danym roku szkolnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku, ulica Powstańców Warszawskich 25
  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
  • Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia (legitymacja szkolna)
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające formą opodatkowania- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; w przypadku działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku od osób fizycznych- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie z roku 2011
  • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto
  • Oświadczenie o braku zatrudnienia
  • Oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • Oświadczenie o korzystaniu z dodatku mieszkaniowego
  • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych (odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty) przyznawanych przez MOPR w Gdańsku
  • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez MOPR w Gdańsku 2. JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

  1. Jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje Prezydent Miasta Gdańska
  2. Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1121/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 r.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przedkłada Radzie Pedagogicznej wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej.
  4. Wniosek w Wydziale Edukacji wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, składa dyrektor szkoły po radzie klasyfikacyjnej, do końca każdego roku szkolnego.
  5. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,5; co najmniej dobrą ocenę z zachowania i legitymują się osiągnięciami w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.