Rada Pedagogiczna  to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Ustala ona Regulamin swojej działalności, posiedzenia są protokołowane, a uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½ + 1 członków Rady. Członkowie Rady  zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły . Obecność członków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.