Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i otrzymała numer identyfikacyjny REGON 000214712. Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

  • szczególna forma prawna:

29 GMINNE  SAMORZĄDOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE

  • własność:

113  WŁASNOŚĆ  SAMORZĄDOWA

  • rodzaj przeważającej działalności wg PKD:

8010B SZKOŁY  PODSTAWOWE

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest placówką publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Realizuje cele 
i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  • szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

W naszej Szkole rozwijamy indywidualne zainteresowania każdego z uczniów. Pracujemy zarówno z dziećmi zdolnymi, jak też pomagamy słabszym uczniom odnosić sukcesy na miarę ich możliwości. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, konkursy, prowadzimy różne zajęcia pozalekcyjne. Nasi nauczyciele angażują się w działania wychowawcze. Dbają o integrację zespołów klasowych oraz przyjazną atmosferę wśród uczniów.