Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 
1. DYREKTOR SZKOŁY – mgr ADAM PERZYŃSKI
         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004/256/2572 z późn. zm.) w artykule 36 podaje, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. W ustawie tej przyjęto także kadencyjność stanowiska  dyrektora – jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły odpowiada zarówno za nadzór pedagogiczny jak i sprawy administracyjne.
            W artykule 39 Ustawy o systemie oświaty znajdują się prawa i obowiązki, jakie przysługują osobie zarządzającej szkołą. Według tego artykułu Dyrektor szkoły:
·         kieruje działalnością powierzonej mu placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
·         sprawuje nadzór pedagogiczny, 
·         sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne. 
·         jest zobligowany do realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, które zostały podjęte 
w zgodzie z kompetencjami przysługującymi tym organom,
·         dysponuje środkami przydzielonymi szkole w planie finansowym, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i jest odpowiedzialny za organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły
·         jako kierownik zakładu pracy ma za zadanie kształtowanie także polityki kadrowej 
w swojej placówce - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom szkoły oraz występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody.
 
Zadania Dyrektora szkoły opisuje również art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006/97/674 z późn. zm.). Zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor ma za zadanie zapewnić pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, zapewnić odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych oraz do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

2. WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Anna Krause
    
3. RADA PEDAGOGICZNA
         
Rada Pedagogiczna  to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Ustala ona Regulamin swojej działalności, posiedzenia są protokołowane, a uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½ + 1 członków Rady. Członkowie Rady  zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły . Obecność członków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.  

4. RADA RODZICÓW
Skład RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY p. Grzegorz Sprengel


            Rada rodziców to reprezentacja rodziców uczniów Szkoły, wybierana podczas zebrań z rodzicami na początku każdego roku szkolnego. Jej kadencja trwa rok. Rada Rodziców może wspierać statutową działalność Szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.