Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Gminy Gdańsk nieposiadającą osobowości prawnej. Nieruchomości i mienie szkoły jest własnością Gminy Gdańsk. Nieruchomość jest oddana w zarząd Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku w celu prowadzenia działalności statutowej. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.
            Szkoła utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy Gdańsk. Gospodarka finansowa szkoły działa na zasadach jednostki budżetowej. Majątek trwały, tj. budynki, grunty i sprzęt trwały są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe w księgach inwentarzowych placówki.
            Majątek szkoły pozwala na realizację statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Działalność jest wspomagana przedsięwzięciami planowanymi i monitorowanymi, które są określone w Programie Rozwoju Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły.
            Baza szkoły (budynki, grunty, sprzęt i wyposażenie) wykorzystywana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami statutu szkoły. W szkole odbywają się zajęcia w systemie jednozmianowym, organizowane dla uczniów klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, festyny, uroczystości i imprezy szkolne.
            Szkoła dysponuje 2.5 kondygnacyjnym budynkiem szkolnym wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną. Szkoła posiada pracownię komputerową (10 stanowisk), bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (5 stanowisk), małą salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę i nowocześnie wyposażone zaplecze kuchenne (zgodnie z zaleceniami SANEPID-u i systemem HACCP), 12 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora szkoły, gabinet logopedy, gabinet psychologa, gabinet pielęgniarki szkolnej, sekretariat, pomieszczenie do prowadzenia księgowości, szatnie oraz pomieszczenie dla obsługi.