Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku prowadzi następującą dokumentację:

  • księgę ewidencji dzieci,
  • księgę uczniów,
  • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i wydanych zaświadczeń  OKE,
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
  • ewidencję wypadków uczniów,
  • księgi druków ścisłego zarachowania,
  • rejestr pism, dziennik korespondencyjny,
  • ewidencję osób upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i pracowników.